H́nh ảnh sinh hoạt Hội Thánh Lincoln

Text Box: Text Box: HOÄI THAÙNH TIN LAØNH LINCOLN
Text Box: 1440  WEST “A” STREET LINCOLN. NE 68522
Text Box: Text Box: Sinh hoạt hằng tuần:  

Thứ bảy 19:00  Hiệp nguyện tại tư gia tín hữu

Chúa nhật: 9:30-10:15 Cầu nguyện & các lớp học KT 

10:30-12:00 Thờ phượng Chúa chung

Bài giảng mới: Đầy Trọn Trong Đấng Sống

Text Box:

Dâng thân thể ḿnh làm của lễ sống và Thánh” Rôma  12:01

Câu gốc thiếu nhi: